Freddify

Disclaimer

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKENDHEID.

 

Een product, proces of technologie gepubliceerd op deze World Wide Web-server kan deel uitmaken van andere intellectuele eigendomsrechten voorbehouden door BL4U en worden niet in licentie gegeven hieronder. Elk softwareprogramma en correctie, update of nieuwe versie van software programma’s die ter beschikking worden gesteld door BL4U via deze World Wide Web-server worden verstrekt onder voorbehoud van de aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen die zijn aangegeven in de algemene voorwaarden te vinden op onze World Wide Web-server.

 

De informatie in dit document is bedoeld voor informatiedoeleinden en is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. BL4Ue kan ook verbeteringen en/of wijzigingen in de producten, prijzen en/of de programma’s aanbrengen, beschreven in deze informatie, en deze op elk gewenst moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Alle softwareproducten of software productdocumentatie die wordt gedownload van deze World Wide Web-server is onderworpen aan de licentierechten die zijn opgegeven voor deze producten bij de documentatie van deze producten.

 

In geen geval is BL4U aansprakelijk voor enige schade, indirecte, speciale of gevolgschade of schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, of in een handeling uit contract, nalatigheid, of andere daad, die voortvloeit uit of in verband met het gebruik of de prestaties van deze informatie.

 

IN GEEN GEVAL IS BL4U AANSPRAKELIJK  TEGENOVER DERDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF GEKOPPELD OP EEN ANDERE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ENIGE WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA ‘S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIE HANDLING SYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ U UITDRUKKELIJK GEADVISEERD HEBBEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

Als enige bepaling of deel van een bepaling van deze disclaimer zullen worden afgewezen, of worden afgewezen door een bevoegde rechtbank of overheid, of door deze autoriteiten als ongeldig of niet afdwingbaar worden gezien, dan doet deze ongeldigheid of niet-tegenwerpbaarheid geen afbreuk aan de andere bepalingen of delen van dergelijke bepalingen van deze disclaimer, die allemaal volledig van kracht blijven.

 

Alle rechten voorbehouden. Alle hierin genoemde handelsmerken behoren tot hun respectievelijke eigenaars.