Freddify

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BL4U B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Almere

1. Begrippen

– Diensten:
alle aan de Klant te leveren diensten, bestaande uit het beschikbaar stellen via internet van het Freddify programma en de vragenlijsten, en het verstrekken van rapportages en opvolgende gesprekken, alsmede enige andere (aanvullende) diensten, een en ander zoals nader beschreven in de overeenkomst.
Freddify Functioneren-product: het online zelfreflectie- en diagnostiek-instrument te gebruiken door particulieren en medewerkers van een arbeidsorganisatie.
 
– Intellectuele Eigendomsrechten:
alle intellectuele eigendomsrechten op het Freddify programma en de Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot octrooirechten, model- en merkrechten (inclusief doch niet beperkt tot het Beneluxmerk Freddify Functioneren (nr. 0954139), auteurs- en naburige rechten, handelsnaamrechten, databankrechten, topografierechten en domeinnamen.
 
– Klant:
iedere (rechts)persoon die met BL4U een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s) en rechtverkrijgende(n) of een betaling heeft verricht voor afname van het Freddify programma.
 
– Overmacht:
iedere omstandigheid waarvan de oorzaak niet redelijkerwijze onder invloed valt van de partij die zich op overmacht beroept en die de prestaties van die partij onder deze overeenkomst beïnvloedt.
 
– Vragenlijsten:
de vragenlijsten voor 360 graden feedback en 90 graden feedback (of appraisal), die deel uitmaken van het Freddify programma
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die BL4U met een Klant aangaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

2. Offertes

2.1
Alle Offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden voor één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden behorende bij een Offerte, blijven eigendom van BL4U en mogen zonder haar toestemming niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven. Toezending van een Offerte en/of documentatie verplicht BL4U niet tot acceptatie van een opdracht.
2.2
Aan het opstellen van een Offerte zijn geen kosten verbonden. Wanneer te voorzien is dat het opstellen van een Offerte meer tijd in beslag zal gaan nemen dan 4 uur, kan BL4U na voorafgaand overleg met de Klant kosten in rekening brengen.

3. Overeenkomst

3.1
Een Overeenkomst komt tot stand, nadat BL4U een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en Partijen de Overeenkomst hebben ondertekend. Daarbij is de datum van ondertekening bepalend. De Overeenkomst bevat de tussen Partijen gemaakte afspraken. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn alleen bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen door Partijen.
3.2
De Klant zal BL4U steeds tijdig alle informatie en bescheiden verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.
3.3
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de door BL4U geleverde producten en Diensten en eventuele gebreken daarin zo spoedig mogelijk aan BL4U te melden conform de klachtprocedure in artikel 10.

4. Prijzen en facturering

4.1
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief BTW en vermeld in €
Prijswijzigingen dienen vooraf aan de Klant meegedeeld te worden. Prijzen staan vast voor een periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
4.2
Indien er een prijsverhoging plaats vindt dient dit 2 maanden van te voren meegedeeld te worden aan de Klant. Bij een prijswijziging zal de herziene prijs gelden voor alle door de Klant na afloop van de kennisgevingtermijn bestelde Diensten.
4.3
Indien de prijs met meer dan 5% per keer wordt verhoogd, mag de Klant hiertegen bezwaar maken. Indien BL4U weigert de voorgenomen verhoging aan te passen, mag de Klant de Overeenkomst ontbinden.
4.4
Prijzen worden maximaal geïndexeerd op basis van de indexering van de eigen netto inkoopprijs van Freddify Functioneren. Prijswijzigingen vinden plaats over de netto prijs van de Dienst. Dat wil zeggen dat de nieuwe nettoprijs gelijk is aan de oude netto prijs vermenigvuldigd met een door Partijen vastgestelde index.
4.5
Facturen van BL4U dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. De Klant is in geen geval gerechtigd om enige verplichting jegens BL4U te verrekenen met enige financiële vordering van de Klant, ongeacht de rechtsgrond.
4.6
Indien de Klant een factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, stuurt BL4U een herinnering. Indien de Klant ook na de herinnering de factuur niet (volledig) voldoet, is de Klant wettelijke handelsrente verschuldigd over de openstaande bedragen, alsmede alle wettelijke kosten gemaakt door BL4U in en buiten rechte, waaronder, maar niet beperkt tot, advocaatkosten, accountantskosten en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,-.

5. Overmacht

5.1
Behalve zoals voorzien in dit artikel, is geen der Partijen aansprakelijk voor enig gebrek of uitstel in de nakoming van deze Overeenkomst indien het gebrek of uitstel veroorzaakt wordt door Overmacht welke die partij treft.

6. Retourneren

6.1
Zodra u de licentie in gebruik heeft genomen is retourneren niet meer mogelijk. In technische termen; u heeft de verzegeling conform BW 7 art. 46d lid 4c verbroken. Conform de Nederlandse en Europese wet is daarmee uw retourrecht vervallen. Voor meer informatie zie: Europese richtlijn 2011/83/EU Art. 16 i. en (NL)  BW 7 art. 46d lid 4c.
6.2
Mocht u een verkeerde aankoop gedaan hebben of toch willen retourneren kan dat zolang u nog geen gebruik heeft gemaakt van de software. U kunt dan een mail verzenden naar helpdesk@freddify.com met daarin het verzoek tot retourneren onder vermelding van uw klant nummer. We controleren uw retour en keuren deze in de meeste gevallen nog dezelfde dag. Nadat uw retour goedgekeurd is ontvangt u binnen 10 werkdagen (14 dagen) het bedrag retour op uw bankrekening.